Statuten

STATUTEN OUDERCOMITÉ
SINT-JOZEFSCOLLEGE AALST CAPUCIENENLAAN

1. OMSCHRIJVING

Het “Oudercomité Sint-Jozefscollege Aalst Capucienenlaan” is een feitelijke vereniging, hierna genoemd het oudercomité.
De zetel van het oudercomité is gevestigd te Capucienenlaan 95, Aalst (9300). Alle correspondentie wordt echter gericht aan de secretaris in functie.
De werkjaren vallen samen met de schooljaren, m.a.w. van september tot en met juni.

2. DOEL VAN HET OUDERCOMITÉ

1. Informeren van alle ouders
2. Organiseren van feestelijkheden, ontmoetingsactiviteiten e.a. activiteiten in samenspraak met de school.
3. Ondersteunen van de schoolwerking door middel van hand- en spandiensten, eventueel ook financiële ondersteuning
4. Meedenken en eventueel adviseren over thema’s die ouders aanbelangen
5. De school bijstaan bij de organisatie van festiviteiten

3. LIDMAATSCHAP VAN HET OUDERCOMITÉ

Leden en kandidaat-leden zijn personen die zich belangeloos en daadwerkelijk willen inzetten om de doelstellingen van het oudercomité te verwezenlijken.
Kandidaat-leden kunnen worden voorgedragen door leden van het oudercomité alsook door de directie van de school. Elke ouder of wettelijke voogd die kinderen heeft die school lopen in het Sint-Jozefscollege Aalst Capucienenlaan kan zich kandidaat-lid stellen van het oudercomité. Bij voorkeur bestaan de leden uit 1 vertegenwoordiger per klas, aangevuld met maximaal 5 vrije leden. Aldus kan het oudercomité nooit uit meer personen bestaan dan het aantal klassen + 5.
Kandidaat-leden worden leden na aanvaarding door de voorzitter van het oudercomité in samenspraak met het schoolhoofd. Het lidmaatschap is jaarlijks en vervalt definitief zodra men geen kind meer ingeschreven heeft in de school.
In geval meerdere personen per klas kandidaat zijn, duiden de kandidaten in onderling overleg en in consensus, bij voorkeur in aanwezigheid van een meerderheid van de andere ouders van de leerlingen van de klas, één persoon aan die de klas zal vertegenwoordigen en bijgevolg lid wordt van het oudercomité. Het aangewezen moment is hiervoor het gezamenlijke oudercontact bij het begin van het schooljaar.
Het bestuur van het oudercomité kan in onderling overleg met de directie van de school bijkomende vrije leden coöpteren voor zover het maximaal aantal leden niet is bereikt.
Elk lid van het oudercomité verklaart zich schriftelijk akkoord met deze statuten.

4. VERGADERING

Het oudercomité vergadert verschillende malen per jaar in de bibliotheek van de school (of een ander door de school ter beschikking gesteld lokaal), de data worden in begin van het schooljaar door de voorzitter aan de leden meegedeeld. Extra vergaderingen kunnen eventueel in de loop van het schooljaar worden toegevoegd. De voorzitter of ondervoorzitter brengt hiervan de leden tijdig schriftelijk op de hoogte.
De leden van het oudercomité, het schoolhoofd alsook een delegatie van de leerkrachten wonen de vergaderingen bij. Wie echter niet kan deelnemen, wordt verzocht zich vooraf te verontschuldigen bij een lid van het bestuur.
De besluitvorming gebeurt in onderling overleg. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt in onderling overleg, zal stemming met gewone meerderheid de doorslag geven waarbij indien ex aequo, de stem van de voorzitter doorslaggevend is. De besluiten binden evenzeer de leden die afwezig zijn als diegenen die niet stemmen of tegenstemmen. Na elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en verspreid onder de leden, het schoolhoofd alsook de vertegenwoordiger van de leerkrachten.
Ieder lid heeft het recht om voorstellen voor te leggen op de vergadering.

5. BESTUUR

Het oudercomité treedt als één team naar buiten om de doelstellingen te realiseren.
Het bestuur van het oudercomité bestaat uit :
– Een voorzitter
– Een ondervoorzitter
– Een secretaris
– Een penningmeester

Het bestuur wordt telkens verkozen voor een periode van 2 schooljaren en is herkiesbaar. Tweejaarlijks, op de laatste vergadering van het schooljaar wordt het bestuur voor de volgende 2 schooljaren verkozen. Kandidaten voor een bestuursfunctie zijn minstens reeds 1 jaar lid van het oudercomité.
Indien een bestuurslid vroegtijdig ontslag neemt, wordt in onderling overleg het vacant mandaat opnieuw toegewezen aan één van de leden van het oudercomité die minstens 1 jaar in het oudercomité zetelen.
De taak van secretaris kan eventueel verenigbaar zijn met de taak van ondervoorzitter. De andere functies zijn onverenigbaar in 1 persoon.

Taken van de voorzitter :
– Neemt initiatief voor het opstellen van de agenda van de vergaderingen
– Is aanspreekpunt naar ouders en school toe
– Leidt de vergaderingen
– Coördineert de activiteiten
– Pleegt overleg met de directie van de school

Taken van de ondervoorzitter :
– Assisteert de voorzitter
– Treedt op als vervanger van de voorzitter als de voorzitter afwezig is

Taken van de secretaris:
– Maakt het verslag op van de vergaderingen en zorgt voor de tijdige verdeling naar de leden
– Houdt de gegevens van het ledenbestand up to date

Taken van de penningmeester
– Houdt administratie bij van de inkomsten en uitgaven van activiteiten
– Beheert de financiële middelen van de oudervereniging
– Zorgt voor de administratie rond in- en uitgaven
– Brengt regelmatig verslag uit over de inkomsten en uitgaven op de vergaderingen
– Legt op het einde van het werkjaar het financieel verslag voor op de laatste vergadering

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De bestuurders noch de leden hebben een aandeel in het vermogen van de vereniging, ze hebben geen recht op behaalde inkomsten en mogen geen opbrengsten halen uit de werking waardoor zij zich individueel zouden verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen, gedane inbrengen of gepresteerde inspanningen.

6. FINANCIËN

De beheers- en werkingskosten van het oudercomité worden gedekt door een kas die onafhankelijk is van de school. De penningmeester is verplicht jaarlijks op de laatste vergadering een financieel verslag voor te leggen aan het oudercomité. Hij zorgt tevens elke vergadering voor een korte stand van zaken.
De penningmeester, de secretaris en de ondervoorzitter, hebben volmacht over de bankrekening.
Elke uitgave dient gestaafd te worden door een door het bestuur goedgekeurde factuur of bewijsstuk. Iedere uitgave is het resultaat van een beslissing van het bestuur en dit tot een maximaal bedrag van € 1.000,00. Boven dit bedrag beslist de vergadering op voorstel van het bestuur over de besteding van de gelden.
De middelen die het oudercomité verwerft, worden besteed aan de werking en komen rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede aan het doel van het oudercomité en/of aan het welzijn van de leerlingen van de school.
Ieder lid van het oudercomité kan inzage in de financiële administratie vragen.

7. JAARLIJKSE INVENTARIS

Op de laatste vergadering van het schooljaar wordt telkens in het verslag een inventaris opgemaakt van de activa van het oudercomité. Deze worden steeds overgedragen naar het volgende werkjaar.

8. ONTBINDING

Het oudercomité wordt automatisch ontbonden na twee werkjaren inactiviteit. Het oudercomité kan eveneens ontbonden worden indien 2/3 van de leden daartoe beslist.
Bij ontbinding van het oudercomité worden de activa zonder vergoeding overgedragen aan de school.

9. WIJZIGING STATUTEN

Deze statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een 2/3 meerderheid in het oudercomité.

Print Friendly, PDF & Email