Zorg op school

INTERN ZORGBELEID

We kunnen op school een beroep doen op een heel enthousiast zorgteam. We bieden zorg aan op verschillende niveaus, zowel voor zwakkere als voor sterkere leerlingen.

De zorgcoördinator op school is Mevr. Christiaens.
Zij wordt in haar taak bijgestaan door mevr. Coppens, mevr. Van den Eede, mevr. Dewamme, mevr. Van Acker en Mevr.Hantson.

Ons uitgangspunt is: ieder kind telt. Van daaruit werkten we een zorgvisie uit die rekening houdt met de minder sterke, maar ook met de sterkere leerlingen en dit zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Ons doel is met andere woorden maximale ontwikkelingskansen bieden voor elk kind op onze school.

De klasleerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Er wordt gedifferentieerd, zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken.
Verder hebben zij ook een signaalfunctie: zij informeren het zorgteam bij moeilijkheden die niet of moeilijk in de klas te behandelen zijn. Het zorgteam kan dan advies of bijkomende hulp verlenen.

Naast de preventieve basiszorg, waarbij we er als school voor zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op school en in de klas en het maximum uit hun leerpotentieel halen, voorzien we extra zorg voor leerlingen met bijzondere noden.

-Wekelijkse zorguren:
* Drie tot vier uur zorg per klas per week door de zorgleerkracht in alle leerjaren. Deze differentiatie kan klasintern en/of klasextern zijn, afhankelijk van de noden van de leerling/klasjuf. Leerlingen die extra tijd, meer instructie, herhaling,..nodig hebben kunnen steeds bij het zorgteam terecht.
* Leestraining in het tweede, derde en vierde leerjaar. Tijdens dit uurtje wordt op een speelse manier aan het technisch lezen van onze leerlingen gewerkt. Er worden oefeningen aangeboden op woord- , zins- , en tekstniveau.
* aangepaste remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen in overleg met externen en ouders

-Voor sterkere leerlingen:
* verdiepings- of verbredingsleerstof voor leerlingen met een sterk reken-, lees- of taaltalent
* vanaf het derde leerjaar is er een kangoeroeklas. Hier worden hoog- of meerbegaafde leerlingen opgevangen. Ze worstelen zich door extra moeilijke leerstof en krijgen opdrachten rond thema’s die aansluiten bij hun interesse.

-Taalklas: leerlingen met een andere thuistaal kunnen enkele uren per week naar de taalklas gaan. Zij krijgen daar een taalbad aangeboden.

-Sociaal-emotionele ondersteuning: ons zorgteam staat steeds klaar om te luisteren naar leerlingen die last hebben van een of ander probleem, eenzaam zijn, gepest worden of gewoon iets heel belangrijks te vertellen hebben, …

Leren leren: in het vierde, vijfde en zesde leerjaar willen we de focus leggen op het leren leren. Het streven naar een goede werkhouding, structuur brengen in het huiswerk, een studieplanning maken, zelf leren plannen, studeerstrategieën onder de knie krijgen, je leerstijl ontdekken, … krijgt de nodige aandacht!
Via deze link :  sites.google.com/site/lerenlerensjc/  kan je ook heel wat informatie terugvinden omtrent het ‘leren leren’ in onze school.
Per leerjaar (van 1 tot 6) kan je hier terugvinden hoe de leerling elk vak best kan studeren, hoe je als ouder je kind kan begeleiden bij het huiswerk en wat er van de leerling verwacht wordt.

Leerlingen worden opgevolgd via een leerlingvolgsysteem. Op het MDO (MultiDisciplinairOverleg) bespreken we de leerontwikkeling (zowel sociaal-emotioneel als cognitief) van de leerling.

Mailadres zorgcoördinatie: anke.christiaens@sjcaalst.be

In de klasagenda plakt een sticker waarop je de naam en contactgegevens van de zorgleerkracht van de klas terug vindt.

Print Friendly, PDF & Email